Portfolio > Mountains

Jade Mountain
cotton rag, borax
6ft x 3ft x 4ft
2018
Jade Mountain (alternate view)
cotton rag, borax
6ft x 3ft x 4ft
2019
Jade Mountain (alternate view)
cotton rag, borax
6ft x 3ft x 4ft
2019
2022
Amethyst Mountain
cotton rag, borax
3ft x 4ft x 3.5ft
2019
Amethyst Mountain (detail)
borax
3in x 4in x 3in
2019